Ull/Kisa IL

Gamle Jessheim stadion / historikk

Gamle Jessheim stadion / historikk

Historien om Idrettens hus på Jessheim frem til 1936

Bakgrunn
Den 16. desember 1894 samledes en del ski-interesserte ungdom, etter forutgående innbydelse, på Ullensaker Meieri for å drøfte spørsmålet om opprettelse av en skiklubb innen bygda.
På møtet ble Ullensaker Skiklubb stiftet, lover vedtatt og et styre ble valgt.
Jessheim Fotballklubb ble stiftet i 1906 og klubben drev i mer organiserte former fra 1916.

Jessheim Turn og Idrettsforening ble stiftet den 24. februar 1921 etter innbydelse av stasjonsmester A. Smith med 36 medlemmer. Allerede i mai 1921 ble det i Jessheim Turn og Idrettsforening besluttet å sende anmodning om tilslutning til Ullensaker Skiklubb og Jessheim Fotballklubb. Forhandlinger ble ført med de 2 lag, og på medlemsmøtet 26.05.1921 ble det enighet om sammenslutning.

Den 29.04.1928 ble det besluttet å forandre lagets navn til Ullensaker Idrettslag, og bakgrunnen for dette forslaget var at laget hadde medlemmer så å si over hele bygda.

Laget besluttet i 1931 forsøksvis å ta opp kvinneidrett på sitt program.

Idrettens Hus
Laget hadde gjennom flere år vært inne på tanken om å skaffe seg sitt eget hus, Idrettens Hus, og dette var drøftet mann og mann i mellom.

Høsten 1931 kom en av lagets medlemmer undervær med at Aur Soldaterhjem skulle nedlegges, og var til salgs for kr. 3.200,-. Soldaterhjemmet som var ca. 300 kvm stort, ansåes tjenlig til lagets formål, og på generalforsamling 12.12.1931 ble det gamle og det nye styret med tiltredelse av 2 mann valgt til å besiktige lokalet og undersøke forholdene med henblikk på kjøp.

Ved forhandlinger med selgeren ble prisen på Soldaterhjemmet brakt ned til kr. 2.500,-, og på medlemsmøte den 21.02.1932 besluttedes enstemmig å gå til innkjøp av Soldaterhjemmet. Samtidig ble følgende byggekomite valgt:

Victor Westgaard
Paul Svensgaard
Martin Jul Halvorsen
Martin H. Bekken
Sigurd Nordby
Magnus Røe
Adolf Laache, lagets formann

På ekstraordinær generalforsamling 13.05.1932 framla kjøpmann Sverre Andresen følgende gavebrev fra sirkusdirektør Karl Norbeck:

Gavebrev
"Undertegnede direktør Karl Norbeck skjenker herved kr. 10.000,- - titusen 0/00 kroner - til Ullensaker Idrettslag til oppførelse av et Idrettens Hus med samtidig innredning av folkebad på idrettsplassen ved Jessheim stasjon.

Huset skal oppføres og innredes overensstemmende med framlagte planer og tegninger. Etter oppførelsen skal Idrettslaget som sådant ha ansvaret for anleggets forsvarlige vedlikehold, likesom det påtar seg driften av folkebadet. For øvrig skal eiendommen bestyres av et eget husstyre. Der oppsettes faste regler for eiendommens og badets drift og vedlikehold, samt husstyrets plikter og rettigheter. Av særlige regler forbeholder giveren seg tinglyst på eiendommen at der ikke må drives nogen politisk virksomhet, og at stedet i det hele ikke må anvendes i sådant øyemed.

Så snart nærværende gave- med dertil knyttede vilkår er mottatt av Idrettslagets generalforsamling, stilles pengene til lagets disposisjon ved innsetning på byggekonto i Ullensaker Sparebank. Det velges straks en byggekomite hvori jeg skal ha adgang til å ha en representant. Komiteen skal forestå oppbygningen og innredningen av huset, og anvender herunder midlene efter hvert som de trenges. Når huset er ferdig oppført, gir komiteen innberetning herom og fremlegger regnskap over midlenes anvendelse".

Oslo, den 26. april 1932

(sign) Karl Norbeck.

Laget besluttet å sende følgende takkebrev til Norbeck:

"Ullensaker Idrettslags generalforsamling mottok i dag Deres storslagne gave på kr. 10.000,- - titusen kroner – til et Idrettens Hus med folkebad ved Jessheim.

Idrettslaget vil herved få sende Dem en ny og dypfølt takk for hva De på denne måte har gjort for laget og for vårt sted. Alle vil gjøre sitt for at gaven kan bli til gavn for Idrettssaken og for de ideelle formål laget søker å gjennomføre".

Etter dette trådte den valgte byggekomite i virksomhet, og i møte den 27.04.1932 konstituerte komiteen seg med:

Victor Westgaard som formann.
Magnus Røe som viseformann og sekretær
Sverre Andresen som kasserer.

Adkomstvegen til idrettsplassen var lite hensiktsmessig når det nye hus "Idrettens Hus" skulle føres opp, og komiteen hadde derfor konferert med grunneieren Borghild Søberg om kjøp av den nødvendige grunn til en 5 m bred veg fram til Trondheimsvegen. Hun hadde erklært seg villig til å selge den nødvendige grunn for kr. 500,- pr. dekar.

Komiteen drøftet husets utseende og plassering og til å utføre det arkitektoniske ble arkitekt Vejre, Oslo engasjert.

Da arkitektens utforming var godkjent av komiteen, ble det utlyst til anbud således:

  1. Graving av kjeller
  2. Riving av Soldaterhjemmet på Aur, transport til Jessheim og oppførelse på byggeplassen.

På graving av kjeller innkom 13 anbud, og på riving m.v. 4 anbud.

Anbudene ble bortsatt således:

  1. Graving av kjeller, Simon Muri m/fl. Kr. 0,60 pr. m2.
  2. Riving m.v., byggmester O.H.Tollund. kr. 10.500,-

Da kjelleren var gravd ut, ble Simon Muri og hans lag overdratt støpningen av kjellermuren.

Arbeidet skred stort sett fram etter planen, dog med den endring at byggmesteren innstilte arbeidet før det var ferdig, hvilket skaffet komiteen en hel del ekstra arbeide.

Det gjenværende arbeidet, som ikke allerede var bortsatt, ble bortsatt således:

  1. Bad og sanitæranlegg, Jessheim Maskinforretning
  2. Støping av gulv m.v. i kjelleren, byggmester Hilmar Jørgensen.
  3. Lysinstallasjon, Ole Kleven.
  4. Malerarbeid, Sigurd Nordby og Ivar Sand.

Idrettens Hus var så vidt ferdig at det den 17. mai 1933 overlot laget å holde folkefest der.

Den offisielle åpning av Idrettens Hus fant sted den 22. april 1934.

Bygget kostet kr. 32.000,-

Byggekomiteen hadde i byggeperioden avholdt 52 styremøter, hvorav 139 saker ble behandlet.

I 1936 ble det påbygget en gang på østsiden av Idrettens Hus, og samme år ble høytaleranlegg innkjøpt og skøytebane forsøksvis opparbeidet.

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM

www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift